Hayato Date

  • Chunin Exam on Fire! and Naruto vs. Konohamaru!

    Image Chunin Exam on Fire! and Naruto vs. Konohamaru!
    View Movie
  • Naruto Shippuden the Movie: Road to Ninja

    Image Naruto Shippuden the Movie: Road to Ninja
    View Movie